EN.
当前位置:首页 > 技术资料 > 详情
技术分享 安装图纸 产品选型
EGAO(1P 3P)电容器安装尺寸图

EGAO户外电容器适用于室外应用,即柱上就地补偿

 

EGAO1P 3P)电容器安装尺寸图

 

 

           电容器位置固定        

           ·电容器安装在柜子中时,应该放置在底部,以保证最低的环境温度。
          ·电容器只能垂直位置进行安装:(也可提供水平位置安装的产品请联系您的经销商或EGA llc 公司。)

          底部固定用螺纹螺栓和接地

          ·固定螺栓底部位于电容器的底部:
          ·M12 底部螺栓用于电容器接地。通过电缆连接到地,或连接电容器到任何连到地的导电物体。
          ·使用时必须以固定转柜矩固定, M12底部螺栓转矩12Nm
                    注意:合适的连接物必须可以透过漆层,以保证良好,恒定的导电率和足够的电流负载能力。如果接地是通过电容器固定底盘来实现的,那么应该刮去位于垫圈和螺母下的清漆层。